David Hirson & Partners, LLP (sau đây gọi là “DHP”) nhận được 2 chấp thuận cho thị thực L-1A từ 2 công ty nhượng quyền của Mỹ. Cả 2 công ty này đều yêu cầu nhân viên nước ngoài đến và quản lý hoạt động công ty tại Mỹ. Đương đơn của 1 hồ sơ L-1A đã phỏng vấn thành...

read more