Trung Tâm Vùng

TRUNG TÂM VÙNG EB-5 LÀ GÌ?

Trung tâm vùng EB-5 là một tổ chức được Sở Di Trú và Nhập Tịch Mỹ chỉ định để tài trợ các dự án đầu tư bởi các nhà đầu tư EB-5. Ưu điểm chính của việc chỉ định trung tâm vùng là trung tâm vùng có thể tận dụng các việc làm gián tiếp tạo ra. Các trung tâm vùng hỗ trợ cho các nhà đầu tư EB-5 và các nhà phát triển dự án thông qua việc giảm thiểu những khó khăn trong việc đáp ứng các điều kiện tạo việc làm theo quy định của chương trình EB-5.

Danh sách tài liệu yêu cầu của Trung tâm vùng (Tổng quát)

Đối với Trung tâm vùng:

Chuẩn bị bởi DHP:

 1. Mẫu G-28
 2. Mẫu I-924
 3. Thư chứng minh về việc Chỉ định Trung tâm vùng


Khách hàng cần cung cấp

 1. Check thanh toán phí nộp đơn $6,230, người thụ hưởng khoản thanh toán là “Bộ An Ninh Nội Địa” (chúng tôi sẽ yêu cầu cung cấp check tại thời điểm chúng tôi gửi các mẫu đơn cần ký cho Khách hàng)
 2. Sơ đồ địa lý của Trung tâm Vùng
 3. Báo cáo kinh tế (bỏ qua phần này nếu đây là hạng mục đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư hỗ trợ việc kinh doanh đang gặp khó khăn)
 4. Kế hoạch vận hành kinh doanh và bảng phân tích chi phí thành lập và chi phí vận hành trong tương lai
 5. Kế hoạch kinh doanh tổng quát
 6. Bảng khảo sát chi tiết thể hiện nhu cầu phát triển và giá thuê/ giá phòng khách sạn (đối với phát triển nhà ở/khách sạn)
 7. Sao kê tài khoản ngân hàng của Trung tâm vùng thể hiện đủ vốn để bắt đầu vận hành

Đối với tổ chức sở hữu Trung tâm vùng (Quản lý Trung tâm vùng)

 1. Khách hàng cần cung cấp:
 2. Điều lệ tổ chức
 3. Thỏa thuận vận hành
 4. Mã số thuế doanh nghiệp
 5. Giấy đăng ký kinh doanh (nếu có)

Mẫu đơn I-526 mẫu (dự án sẵn sàng khởi công) (nếu có)

Dành cho Đối tác Hữu hạn (Doanh nghiệp thương mại mới)

Khách hàng cần cung cấp:

 1. Chứng nhận Đối tác hữu hạn
 2. Thỏa thuận đối tác hữu hạn
 3. Mã số thuế doanh nghiệp
 4. Thông báo phát hành / Thỏa thuận chào mua dành riêng
 5. Thỏa thuận đăng ký
 6. Thỏa thuận ký quỹ

Dành cho Đối tác chung

Khách hàng cần cung cấp:

 1. Điều khoản thành lập
 2. Thỏa thuận hoạt động (nếu là LLC)
 3. Thỏa thuận quản lý (nếu là LP)
 4. Mã số thuế doanh nghiệp
 5. Danh sách cổ đông / thành viên
 6. Giấy đăng ký kinh doanh (nếu có)

Đối với thực thể dự án đặc biệt

Khách hàng cần cung cấp:

 1. Giấy nhận nợ giữa SPE và LP (nếu là mô hình cho vay)
 2. Điều lệ của công ty
 3. Mã số thuế doanh nghiệp
 4. Thỏa thuận hoạt động

Đối với Doanh nghiệp tạo việc làm

Khách hàng cần cung cấp:

 1. Thư hỗ trợ cho hồ sơ mẫu của dự án (được soạn bởi DHP)
 2. Báo cáo kinh tế
 3. Kế hoạch kinh doanh toàn diện
 4. Mã số thuế doanh nghiệp

Mẫu đơn I-526 dự án (nếu có)

Khách hàng cần cung cấp:

 1. Mẫu Thông báo phát hành / Thỏa thuận chào mua dành riêng
 2. Mẫu thỏa thuận đăng ký
 3. Mẫu thỏa thuận đối tác hữu hạn
 4. Mẫu thỏa thuận quản lý
 5. Mẫu thỏa thuận ký quỹ
 6. Báo cáo kinh tế (nếu có)
 7. Giấy chứng nhận đối tác hữu hạn
 8. Bản kế hoạch kinh doanh toàn diện (nếu có)
 9. Mã số thuế doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp thương mại hiện hữu / Doanh nghiệp tạo việc làm (Áp dụng cho hạng mục hỗ trợ doanh nghiệp đang gặp khó khăn hoặc mở rộng loại hình doanh nghiệp hiện hữu của Trung tâm vùng)

Xin vui lòng cung cấp các tài liệu theo danh mục dưới đây đối với doanh nghiệp thương mại hiện hữu/ hoặc doanh nghiệp tạo việc làm:

 1. Báo cáo thuế tiểu bang và liên bang trong 3 năm
 2. Báo cáo khấu trừ thuế của người sử dụng lao động trong 4 quý gần nhất
 3. Báo cáo khấu trừ thuế tiểu bang và liên bang của người sử dụng lao động của năm gần nhất
 4. Danh sách nhân viên hiện tại cùng với chức danh, loại hình công việc toàn thời gian hay bán thời gian và lương
 5. Bản sao Mẫu đơn xác nhận lao động I-9 cho từng nhân viên trong danh sách
 6. Bản sao báo cáo xác minh điện tử của từng nhân viên trong danh sách

LƯU Ý: Một vài mục có thể không được áp dụng. Trên đây là danh mục tham khảo. Công ty chúng tôi sẽ tùy chỉnh danh mục hồ sơ phù hợp với Trung tâm vùng của bạn sau khi hiểu rõ cấu trúc đầy đủ của Trung tâm vùng của bạn.