Serving Clients Across The U.S. And Around The World

Happy Chinese New Year!

On Behalf of | Jan 27, 2017 | Uncategorized

Wishing you and your family health, peace and prosperity in the New Year of the Rooster!

大卫何申律师事务所的全体员工祝愿您和您的家人新春快乐,身体健康,大吉大利, 财源滚滚来!

Kính chúc Quý Khách và gia đình một năm Đinh Dậu tràn đầy Sức Khỏe, May Mắn, và An Khang Thịnh Vượng!

정유년 새해에 귀하와 귀하의 가정에 건강, 평화와 번영을 기원합니다!