Serving Clients Across The U.S. And Around The World

David Hirson & Partners Hướng Dẫn Khách Hàng Nhận Chấp Thuận Thị Thực L-1A

On Behalf of | Jun 20, 2019 | Immigration

David Hirson & Partners, LLP (sau đây gọi là “DHP”) nhận được 2 chấp thuận cho thị thực L-1A từ 2 công ty nhượng quyền của Mỹ. Cả 2 công ty này đều yêu cầu nhân viên nước ngoài đến và quản lý hoạt động công ty tại Mỹ.

Đương đơn của 1 hồ sơ L-1A đã phỏng vấn thành công; và đương đơn của hồ sơ còn lại sẽ trải qua cuộc phỏng vấn trong vòng vài tuần tới.

Là cố vấn kinh doanh và di trú, chúng tôi hỗ trợ các công ty thương hiệu nhượng quyền của Mỹ trong việc cấu trúc các hoạt động nhượng quyền thương mại để phù hợp với yêu cầu khắt khe của thị thực L-1A và vẫn tuân thủ các điều luật nhượng quyền thương mại. Đồng thời, chúng tôi làm việc với công dân nước ngoài tại đất nước của họ để đảm bảo rằng họ đủ điều kiện xin thị thực L-1A; và quan trọng hơn là có một doanh nghiệp/ hoạt động/ cơ cấu nước ngoài khả thi để hỗ trợ chuyển giao nhân viên nội bộ với tư cách là nhà điều hành.

Thị thực L-1A là một thị thực với “mục đích kép”. Nghĩa là đương đơn ở vị trí quản lý/ điều hành có thể tạm thời làm việc tại Mỹ và có thể định cư Mỹ trong giai đoạn sau, ngay cả khi đang có đơn xin di dân đang chờ xử lý hoặc đã được phê duyệt. Với tỷ lệ thành công hiện tại, chúng tôi kỳ vọng đương đơn L-1A và thành viên phụ thuộc sẽ đủ điều kiện để xin thị thực nhập cư trong vòng 2 năm kể từ khi vào Mỹ.

DHP có làm việc với nhiều công ty nước ngoài lớn (một số công ty được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán) đang tìm cách chuyển các nhà quản lý/ điều hành để vận hành hoạt động doanh nghiệp tại Mỹ. Những nhân sự được điều chuyển này đến Mỹ để quản lý: một doanh nghiệp nước ngoài đã hoạt động tại Mỹ, một doanh nghiệp vừa được mua tại mỹ (bao gồm nhiều nhượng quyền khác nhau) hoặc một công ty khởi nghiệp hoàn toàn mới tại Mỹ.

David Hirson & Partners, LLP chuyên về luật di trú doanh nghiệp. Rất nhiều công dân Việt Nam đang tìm cách hợp tác với các doanh nghiệp nhượng quyền thương mại tại Mỹ để kết hợp kế hoạch kinh doanh và nhập cư của họ. Hãy để chúng tôi giúp bạn và doanh nghiệp của bạn giải quyết các nhu cầu nhập cư việc làm. Liên lạc với chúng tôi trực tuyến trong hôm nay hoặc gọi chúng tôi theo số +1-.