Posts

Targeted Employment Area (TEA) Designations for EB-5 Projects [infographic]

On July 24, 2019, the Department of Homeland Security published the final rule for The EB-5 Immigrant Investor Program Modernization. The final rule for The EB-5 Immigrant Investor Program Modernization went into effect on November 21, 2019.

However, this new rule still leaves some uncertainty and risks, particularly with Targeted Employment Area (TEA) designations. TEA designations are important because a project that is designated as being in a TEA can accept EB-5 investors at the lower investment amount of $900,000.

 

Changes to TEA Designations EB-5 Program

EB-5 attorneys help family receive travel ban waivers and approval to enter the U.S.

David Hirson & Partners Guides Client Through Heightened Vetting Process to Receive Travel Ban Waiver

Earlier this summer, David Hirson & Partners, LLP (“DHP”) successfully helped an EB-5 investor client’s entire family of nine obtain travel ban waivers. These waivers were required in order for the family to be issued immigrant visas and enter the U.S.

Our client received approval of their EB-5 petition back in 2017 and attended their consular interview in Abu Dhabi in 2018. During their interview, the entire family was asked to complete Form DS-5535 (except the minor children under 14). This is an enhanced vetting form that requires the disclosure of the following for each applicant:

All: Past 15 years of: Past 5 years of:
Passport numbers & country of issuance Travel history Telephone numbers
Names birthdates of immediate family members Home addresses Social media usernames/handles
  Employment History Email addresses

After completing the requested forms, this family’s case remained “pending in administrative processing” for a few months, at which point DHP was retained to file a travel ban waiver packet for the family. Our firm compiled and filed the travel ban waiver packet based upon the family’s and investment’s given circumstances.

A travel ban waiver packet is evaluated based on three factors:

(1) entry is of national interest to US (here the EB-5 program);

(2) denying entry would cause undue hardship (here to the family, petitioner, and project); and

(3) entry would not pose a threat to national security or public safety.

Less than six months after DHP submitted the travel ban waiver packet, the consulate emailed the client for continued processing, asking for updated medical exams and passports, along with new DS-260 submissions. The applicants were also required to come to the embassy to retake the oath. The client and family members completed everything that was asked of them and they were all approved to enter the U.S.

All DHP attorneys and staff share a common goal of helping immigrants lawfully navigate the U.S. immigration system. Contact our office to schedule a consultation to see how we can help you and your family’s immigration dreams.

Tel: +1-949-383-5358                            Web: www.Hirson.com                                          Email: info@hirson.com

11/21/2019 부터 시행될 EB-5투자이민 프로그램의 새로운 규정

Original English version

미국 이민국(USCIS)은 2019년 11월 21부터 시행되고 내일 (2019 년 7 월 24 일) 발간될 새로운 EB-5 규정을 발표했습니다. 이는 1990 년 미국 의회에서 창안된 이래로 이 프로그램의 첫번째 중요한 변화입니다. 저희 로펌은 곧 더 자세한 내용을 제공할 예정이지만 주요 변경 사항은 다음과 같습니다:

1) 신규 투자 금액: 최소 투자 금액은 180 만 달러입니다. TEA (Targeted Employment Areas) 에 위치한 프로젝트의 투자 금액은 최소 900,000 달러입니다. 그러나 TEA 지정 프로세스의 변경은 TEA 지정 자격을 얻기위한 대부분의 프로젝트들을 매우 어렵게 만들수 있습니다.

2) 수정 된 TEA 지정: TEA 결정은 USCIS 가 담당하며 인접한 인구 조사 구역을 집계하거나 결합하는 데 한계가 있으므로 훨씬 줄어들 것입니다.  프로젝트가 단일 또는 “바로 인접한”인구 조사 지역이면, 대부분의 프로젝트 자금은 180 만 달러가 되어질 것입니다.

3) 우선 날짜 보유 위한 새로운 규칙: 나중에 I-526 신청서를 새로 접수해야하는 경우, 신청자는 예전에 이미 승인되어진 I-526우선 순위 날짜를 유지할 수 있습니다. 이러한 유연성은 I-526 청원이 승인된 투자자를 보호하지만, 통제가 불가능한 상황 (예 : 지역 센터 해지)으로 인해 자격이 위태로워질 수 있습니다. 이러한 유연성은 또한 우선 순위 날짜를 위태롭게하지 않으면서 접수한 후에 투자 전략에서 창의적인 전환을 가능하게 합니다. 그러나 우선 순위 날짜를 주요 신청자 / 청원자로부터 그들의 배우자나 자녀들에게 양도할 수 없습니다.

4) I-829 유연성: 투자자의 가족은 투자자의 I-829 청원서에 포함되지 않은 경우 I-829 단계에서 본인의 I-829 청원서를 제출해야합니다.

이 새로운 규정은 연방 등록부에서 발행한 날로부터 120 일 후인 2019 년 11 월 21 일에 발효될 것임을 이해하는 것이 중요합니다.  그전에 “적합하게 접수된 청원서”는 현행 EB-5 규정에 따라 판결될 것입니다. (참고: EB-5 개정안이 효력을 발생하기 전에 120 일간의 유예기간이 주어진 상황에서, EB-5 프로그램이 (2019 년 9 월 30 일 이전에) 국회를 통해EB-5 프로그램이 USCIS 가 발표한 개정법안과는 다른 내용으로 재승인될수 있는 가능성도 배제할수 없기때문에 조심스럽게 상황을 지켜봐야하겠습니다).

우리는 이제 새로운 규정이 효력을 발생하기까지 120일의 시간이 있습니다. 우리 그룹은 지난 2년 동안 수천 건의 EB-5 청원서를 제출했으며 EB-5 사례를 성공적으로 접수하기 위해 저희의 파트너들 / 고객들과 긴밀히 협력해 왔습니다. 현재 저희의 파트너들 및 고객들은 새로운 규칙이 2019 년 11 월 21 일에 발효되기 전에 모든 케이스가 적절하게 접수되도록 저희에게 즉시 연락 주시기를 당부 드립니다.

Tel: +1-949-383-5358                      Email: info@hirson.com                Website: www.Hirson.com

Major EB-5 Regulations coming in November

DỰ LUẬT MỚI CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ EB-5 HIỆU LỰC TỪ NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2019

Ngày 24 tháng 7 năm 2019, Cơ Quan Nhập Tịch Và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) đã công bố chính thức dự luật mới cho chương trình đầu tư EB-5. Dự luật mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21 tháng 11 năm 2019. Đây là những sự thay đổi cực kỳ quan trọng cho chương trình đầu tư di trú từ những ngày đầu khi quốc hội khai sinh ra chương trình này năm 1990. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm nhiều chi tiết cụ thể hơn sau, và những thay đổi quan trọng bao gồm:

1) Tiêu chuẩn mới về số tiền đầu tư: Số tiền đầu tư tối thiểu sẽ là 1 triệu 8 trăm ngàn đô la Mỹ ($1,800,000). Số tiền đầu tư tối thiểu cho những dự án nằm trong khu Trung Tâm Vùng (TEA-Targeted Employment Area) sẽ là chín trăm ngàn đô la Mỹ ($900,000). Tuy nhiên, dự luật mới với những thay đổi giành cho trung tâm vùng sẽ có thể gây khó khăn lớn trong việc thành lập những dự án thoả mãn cho việc thành lập trung tâm vùng.

2) Sửa đổi tiêu chuẩn cho Trung Tâm Vùng: Tiêu chuẩn cho trung tâm vùng sẽ được quyết định bởi USCIS và sẽ có khả năng những tiêu chuẩn sẽ được thu hẹp lại gắt gao hơn do sự xác nhập tổng quát vị trí địa lý của khối kinh tế. Nếu dự án bị giới hạn vào “vùng trực tiếp”, khả năng dự án phải lên một triệu tám $1.8.

3) Quy định mới cho việc duy trì ngày đáo hạn (priority date): Nếu sau này phải nộp hồ sơ I-526 mới, đương đơn sẽ được quyền duy trì ngày đáo hạn bằng ngày hồ sơ I-526 cũ được chấp thuận. Tính linh hoạt này sẽ bảo vệ nhà đầu tư mà đơn I-526 đã được chấp thuận nhưng chưa có khả năng hội tụ đủ điều kiện vì những tình huống ngoài sự kiểm soát của họ (ví dụ trung tâm vùng bị giải tán). Sự linh hoạt này cũng cho phép nhiều sự sáng tạo trong phương pháp kiến tạo phuơng thức đầu tư sau khi nộp hồ sơ mà không gây ảnh hưởng tới ngày đáo hạn.

4) Sự linh hoạt cho đơn I-829: Người thân trong gia đình hưởng lợi ích phát sinh bắt buộc phải tự nộp hồ sơ I-829 nếu bản thân họ không nộp cùng lúc khi đương đơn chính nộp đơn I-829.

Dự luật bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21 tháng 11 năm 2019, 120 ngày kể từ ngày đuợc phát hành trên thông cáo của Liên Bang, và việc thông hiểu thông hiểu những điều luật mới ngày rất quan trọng. Nhưng hồ sơ nộp đúng cách trước cột mốc này sẽ được cứu xét dưới dự luật đương thời. (Lưu ý: Xin lưu ý rằng mặc dù 120 ngày cho phép trước khi dự luật mới có hiệu nghiệm, sẽ rất có khả năng chương trình EB-5 sẽ được phê chuẩn tiếp (trước ngày 30 tháng 9 năm 2019) với những đạo luật mới nữa mà có thể sẽ đối nghich với những đạo luật sắp thông qua nêu trên.

120 Ngày kể từ hôm nay, dự luật mới sẽ hiệu nghiệm. Cùng với đội ngũ nhân viên dày dạng kinh nghiệm và quá trình làm việc chặt chẽ với những đối tác kinh doanh, chúng tôi đã hỗ trợ quý thân chủ để nộp hàng ngàn những hồ sơ EB-5 trong vòng hai (2) năm qua, giúp quý thân chủ đi trước những điểm mốc nhạy cảm. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để đảm bảo hồ sơ của quý khách được nộp trước khi dự luật mới có hiệu nghiệm.

Tel: +1-949-383-5358                      Email: info@hirson.com                Website: www.Hirson.com

Major EB-5 Regulations coming in November

EB-5 Immigrant Investor Program: New Regulations Effective on 11/21/2019

U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) has announced new EB-5 regulations that will be published tomorrow (7/24/2019) and become effective on 11/21/2019. These are the first significant changes to the program since it was created by U.S. Congress in 1990. Our firm will be providing more details soon, but major changes include:

1) New Investment Amounts: The minimum investment amount will be $1.8 million. Projects located in Targeted Employment Areas (TEAs) will have a minimum investment amount of $900,000. However, changes in TEA designation process may make it extremely difficult for most projects in desirable areas to qualify for TEA designation.

2) Modified TEA Designations: TEA determinations will rest with USCIS and will likely be much narrower due to limits on aggregating or combining contiguous census tracts. If projects are limited to a single or “directly adjacent” census tracts, it may make most projects $1.8 million.

3) New Rules for Priority Date Retention: Petitioners will be able to retain their Priority Date from previously approved I-526 petitions if they later have to file a new I-526 petition. This flexibility protects investors who have approved I-526 petitions but may have their eligibility jeopardized due to circumstances out of their control (such as Regional Center termination). This flexibility also allows some creative switching in investment strategies after filing without jeopardizing Priority Date. No gifting or transferring Priority Dates from primary applicants/petitioners to derivative beneficiaries.

4) I-829 Flexibility: Derivative Family Members must file their own petitions at the I-829 stage if they are not included on the investor’s own I-829 petition.

It is important to understand that these new regulations will become effective on 11/21/2019, 120 days from the date of publication in the Federal Register. “Properly filed petitions” before that time will be adjudicated under current EB-5 rules. (Note: Please keep in mind that given the 120-day window before the regulations are effective, there is a chance that the EB-5 program may be reauthorized (prior to 9/30/2019) with new reforms making these new regulations from USCIS moot through a new reauthorization statute.)

We now have 120 days before these new regulations become effective. Our dedicated EB-5 group has filed thousands of EB-5 petitions during the past two years and have worked closely with our partners/clients to successfully file their EB-5 cases prior to meet various timelines. Our current partners and clients are advised to contact us immediately to ensure all cases are properly submitted before these new rules come into effect on 11/21/2019.

Tel: +1-949-383-5358                      Email: info@hirson.com                Website: www.Hirson.com

Congress and President Trump extend Eb-5 regional program for two more weeks.

U.S. Congress and President Trump Extend the EB-5 Regional Center Program for 2 Weeks

Last Friday (December 7, 2018), President Trump signed a 2-week “stopgap” (a.k.a. extension) spending bill that allows the U.S. government to continue operating until December 21, 2018. This extension also includes allowing the EB-5 regional center program to continue until December 21st. Congress and President Trump are still negotiating what to do after December 21st. There are a number of issues that are being debated right now, including funding to build a wall on the U.S. Mexico border.

While we do not expect EB-5 to be discussed or debated in Congress right now, we do expect the EB-5 regional center program to be continued to some point in time next year. We will let our readers know more as soon as we learn more.

We urge you to contact us with any further questions you may have about the EB-5 immigrant investor program or any other U.S. immigration program. Our team of successful corporate immigration attorneys can help you.

Things to watch for in EB-5 extensions; contact an experienced immigration attorney at Hirson & Partners, LLP

3 Things to Watch in the Future of EB-5 Visas

The EB-5 Immigrant Investor Visa program begun in 1990 as a federal program to promote job and economic growth here in the U.S. by tying foreign investors and capital investments in qualifying projects in the U.S. These foreign investors were then given a path to a green card in return for their investments into the U.S. economy which are directly tied to creating at least 10 full-time positions for U.S. workers. While it was little-used at first, during the Great Recession of the late 2000s and early 2010s, EB-5 investment funds became an important source of capital funding during a time when bank financing and other types of traditional credit dried up.

Since 2015, Congress has repeatedly attempted to modify the EB-5 program in one way or another, but has thus far fallen short of implementing any change and has simply extending, the program as is. The latest extension, in March of this year, has caused U.S. developers and investors to look elsewhere for funding to complete projects. The following are three things to watch for (and be aware of) as we wait to see how the EB-5 program changes in the near future.

Some developers will hesitate on future projects.

Although this is to be expected, there are developers this year who may wait to initiate projects they had hoped to fund by EB-5 investors. Some of these developers are simply waiting until the end of the current six-month extension to see if Congress extends the EB-5 Regional Center Program yet again or substantially raises the minimum investment amounts, while others are looking elsewhere for project funding. The good news is, developers with projects already underway using EB-5 funds are typically still operating with a “full steam ahead” mentality.

Projects may seek less EB-5 funds in the future – or not.

Some projects are likely to seek less EB-5 funding out of caution of the changing program; however, EB-5 remains a consistent and important driver of these projects. The percentage of development funds that originate from the EB-5 program tends to grow larger as the scope of the project grows larger. In relatively small development projects, such as those with a total budget under $40 million, it is not uncommon to see only around 20-30% of funds coming from the EB-5 Visa program.

Existing projects may scramble to raise EB-5 funds during this latest extension.

Some good news for investors is that developers currently in the midst of fundraising for projects are viewing this latest extension as a golden opportunity to get investors in at the current minimum amounts before there is any chance of the U.S. government raising the minimum investment amounts. Investors who can get their required funds and application materials in order prior to the end of the current extension are encouraged to do so, since it could be the last chance to invest at the $500,000/$1,000,000 levels. While the construction industry is optimistic about the future of EB-5, now may be the best time to invest, since it is unclear when the U.S. government will increase the investment amount for the program or enact changes to the program. Failure to extend the EB-5 Regional Center Program could be fatal to EB-5 Regional Center project investors who have not yet been admitted as conditional permanent residents

One of the best decisions a potential EB-5 investor can make is to partner with an experienced EB-5 attorney working on their behalf, long before their application is drafted or filed. Whether you are committed to the EB-5 program or just considering it as one of many avenues, call David Hirson & Partners, LLP. Our attorneys are experienced immigration attorneys who have helped a multitude of investors successfully navigate the EB-5 and other U.S. visa programs.

Telephone: (949) 383-5358      Email: info@hirson.com      Website: www.Hirson.com

EB-5 Retrogression and Vietnam: Answers to the Most Frequent Questions

 This post is created to answer the following:

  1. What is EB-5 retrogression?
  2. What will happen at the end of the fiscal year to visas that have not been used and how will they be allocated to the “oversubscribed” nations such as China and Vietnam?
  3. How long will retrogression for Vietnam last and why is July 22, 2014 the cut-off date?
  4. What is the impact of retrogression on children who are close to turning 21 at the time of I-526 filing?

Each question is answered, in order, below:

 

  1. General EB-5 Retrogression

Visa Allocation

10,000 visas are allocated annually for the EB-5 category and applicants from all countries are treated equally until it appears that the entire annual allocation will be used up during the fiscal year. When this happens, applicants from countries that use more than seven percent (7%) of the worldwide total (also known as “oversubscribing countries”) must wait for a future year’s allocation to be available before they can obtain a green card.

 

7% Cap

This does not mean that 7% of visas are set aside annually for each country in the world. Nor does this mean that any single country has only 7% of allocated visas annually. All this means is that any one country’s allocation is capped at 7% so long as other countries are taking up available visas. When other countries are not competing, then any visas that are “unused” are allocated to the waiting line in a first in first out (“FIFO”) order exclusive of per-country limits.

 

Exceeding the 7% Cap

When more than one country exceeds the 7% cap, then the oversubscribed countries are issued cut-off dates designed to let applications from not-oversubscribed countries proceed first. Once qualified applications from other countries have been accommodated, then simple FIFO order is instituted, i.e. oldest priority dates get the first visas until all visas for the year are taken, China being the biggest benefactor.

 

  1. Allocation of Unused Visas for Vietnam

Currently, China is at the head of the line for leftover visas, since it has been held back for years and thus applicants from China have the oldest applications on file. Applicants from Vietnam will now find themselves behind longer-pending Chinese applicants as per the FIFO rule discussed above.

 

Given the situation that Vietnamese applicants are not faced with, the positive is that Vietnam will at least receive 7% of visa allocations a year when they need it and likely will not exceed that cap by very much. If an applicant from Vietnam is held back this year, then he or she will be one of the older Vietnamese applications next year and therefore in a favorable position to receive one of the 700 new visas available to Vietnam at that point. Vietnamese applicants will not necessarily be able to rely on receiving a visa left over from the rest of the world, since thousands of Chinese applicants have earlier claim on any leftover visas.

 

  1. July 22, 2014 Cut-Off Date

As of the May 2018 Visa Bulletin, only Vietnamese EB-5 applicants who filed before July 22, 2014 will be eligible to receive an EB-5 immigrant visa. Please see below:

 

The Department of State, who is responsible for establishing cut-off dates, does not release how priority dates/cut-off dates are calculated or even when and how the priority date will shift. Each month, we check the visa bulletin to check and see if dates are progressed, however, until then, we are working with EB-5 priority date of July 22, 2014 for Vietnamese applicants.

 

  1. Impact on Children Reaching 21

As you are aware, once a child reaches the age of 21, he or she is no longer eligible for immigration benefits based on their relationship to the primary parent applicant. This is known as “aging out.” For applicants whose children are close to aging out, the Child Status Protection Act (CSPA) provides relief in some cases, but not in all.

 

CSPA

CSPA was created by the U.S. Congress to prevent children from aging out during the USCIS petition approval process. This Act, freezes a child’s age on the date the I-526 is filed through the date the petition is approved. The law allows the child to deduct the time the petition took to be adjudicated from his or her actual age, which allows the child to remain under the age of 21 at the time of applying for an immigrant visa abroad or filing for adjustment of status in the U.S. Once the I-526 petition is approved, the child’s age unfreezes and he or she must seek to acquire permanent residence within one (1) year of a visa becoming available.

 

Effect of Retrogression

However, when EB-5 retrogresses for a country such as Vietnam, protecting under CSPA becomes more complicated. If the period of retrogression is less than the period of USCIS I-526 adjudication, a child who has turned 21 will likely still be able to immigrate with his or her parent. However, if the visa cut-off date is too far back, the child may still “age out” even after using CSPA to reduce the child’s age. An analysis of CSPA will need to be conducted on a case by case basis at the time of filing Form I-526.

 

Please note, this post is created solely as general information. You should consult a licensed attorney for legal advice to determine the best course of action for your situation. The experienced EB-5 attorneys at David Hirson & Partners, LLP are available to help you.

 

Telephone: (949) 383-5358       Email: info@hirson.com       Website: www.hirson.com

 

Tips to Ensure a Smooth Immigration Process

Relocation to a new country is exciting, but also challenging. The immigration process to the U.S. in particular is not always an easy one. However, there are many preventive measures that can be taken which increase the odds that any given immigration will go smoothly. David Hirson & Partners, your Los Angeles EB-5 visa lawyers, can offer several tips for those seeking to enter or remain in the U.S. under any program.

Tips to make the immigration process smoother

 

Prepare for delays

It is well-known that the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) is very backed up and takes a long time to process applications. Those needing to submit an immigrant application should submit ahead of time for any deadline. Do not wait until the last minute to turn in paperwork – those that have an expired legal status can be arrested or deported.

Explore various visa options

Sometimes, immigrants have several paths to citizenship available to them. The EB-5 visa is available to those who meet specific investor requirements. Other visa programs can be pursued if the investor’s family members are currently living as citizens in the U.S.

Follow program regulations

It is critical that the requirements for your visa, work permit, or green card application are thoroughly and correctly understood. Violating a seemingly small requirement can delay the processing of your visa, possible cancellation of your visa, or even deportation for you and/or your family members.

Hire a qualified law firm

The best tip is to hire an experienced lawyer to help you with the process. Trying a “do it yourself” approach often ends with your visa being denied based upon technical issues, such as lost paperwork or missing minor documentation. Working with the skilled lawyers at David Hirson & Partners will maximize your chances of a smooth immigration process from start to finish.

Telephone: (949) 383-5358       Email: info@hirson.com       Website: www.hirson.com

The Evolving Role of EB-5 Counsel – Considerations for Multi-Party Representation in EB-5 Deals

David Hirson & Partners, LLP is excited to offer the following article, “The Evolving Role of EB-5 Counsel – Considerations for Multi-Party Representation in EB-5 Deals,” to our Vietnamese audience and clients.

The original English version is available to read here. This was originally written for and published in NES Financial’s publication: Navigating a Changing EB-5 Sector – Insights from Experts.

The attorneys at David Hirson & Partners consistently contribute to and publish expert insight in various EB-5 and immigration publications around the world.

If you would like more information about the future of the EB-5 Visa Program, integrity measures, or best practices, feel free to contact our experienced EB-5 team at David Hirson & Partners, LLP today:

Telephone: (949) 383 – 5358                 Email: info@hirson.com              Website: www.hirson.com Read more